top of page

Öka långsiktigheten

i svensk politik

Öppet brev

Öka politikens långsiktighet

Skriv under brevet

Form

Öppet brev

Ge kommande generationer en röst i politiken

Dagens politiska system lider av kronisk kortsiktighet. Medan politiker har incitament att plocka taktiska, partipolitiska poänger försummas de stora, långsiktiga utmaningarna, som skulle ta sig uttryck i exempelvis genomförandet av Agenda 2030, Klimatlagen, hantering av pågående teknikskiften och effekterna av en åldrande befolkning.

Undertecknade är övertygade om att både politiker och medborgare är frustrerade över politikens kortsiktighet och att det finns en stark vilja att förbättra det politiska systemet. Vi föreslår följande åtgärder för att säkerställa att vår generations handlingar och beslut främjar den värld som vi vill lämna efter oss.

1) Skapa förutsättningar för att genomföra och uppnå Klimatlagen och Agenda 2030

För att uppnå de ambitiösa målen behövs krafttag. Utöver ledarskap från regering krävs parlamentarisk förankring och konkret handling, vilket påpekats av bland andra Agenda 2030-Delegationen och Gröna Städers Hållbarhetskommission. Detta kan exempelvis göras genom införandet av en Framtidskommission, vars första uppgift är att övervaka genomförandet av både Klimatlagen och Agenda 2030.

2) Skapa ett tvärpolitiskt nätverk för kommande generationer i riksdagen

Tidigare initiativ för att skydda kommande generationers intressen på regeringsnivå har inte varat längre än högst en mandatperiod. Därför behövs en starkare bas för framtidsarbetet i form av ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen. De gruppledare som tillträder i den nya riksdagen i september bör ta initiativet att bilda ett tvärpolitiskt nätverk för bevakning av kommande generationers intressen. Ett sådant nätverk kan hjälpa till att skapa ett brett stöd för frågorna och förbättra samarbetet mellan partierna i de långsiktiga och ofta gemensamma målen. På så vis säkerställs att dessa viktiga frågor inte tillåts bli partipolitik.

3) Skapa ett ökat framtidsfokus genom hela lagstiftningsprocessen

Man bör genom hela lagstiftningsprocessen – från utredning till utskottsbetänkande – ta hänsyn till ny lagstiftnings effekter på kommande generationer. En god start vore att riksdagens utskott – i enlighet med vad som föreslogs redan 2006 av en arbetsgrupp som var knuten till Riksdagskommitén (se 2006/07:URF3) – tar fram utskottsspecifika strategier för hur framtids- och forskningsfrågor ska tas i beaktande i utskottsarbetet.

4) Medborgare, ställ krav på politikerna!

Politiker upplever sig ofta inte ha mandat att tänka och agera långsiktigt. Medborgarna vill att politikerna tar ansvar för de långsiktiga utmaningarna och är frustrerade över politikens kortsiktighet. De behöver visa detta genom att stödja politiker som bäst representerar kommande generationers intressen, samt uppmärksamma politiker på de framtidsfrågor som underprioriteras. Ett konkret exempel är klimatlagen där införandet inte går så snabbt som krävs för att nå klimatmålen. Som medborgare behöver vi visa att våra politiker inte bara har stöd för att löften om minskade klimatutsläpp, utan även för genomförandet.

5) Upprätta en ombudsperson för kommande generationer

Barnombudsmannen inrättades därför att barnen saknar möjlighet att genom politiken värna sina egna intressen. Detsamma gäller kommande generationer. En ombudsperson för kommande generationer behövs för att övervaka att det arbete som regering, riksdag och alla myndigheter gör för att beakta kommande generationers intressen samt komma med förslag på ny lagstiftning som skyddar deras intressen.

Vi tror att dessa åtgärder kommer att bidra till att vår generation, och generationerna efter oss lämnar efter sig en värld som vi alla kan vara stolta över.

Anchor 1
arrow&v

Läs vår sekretesspolicy här

bottom of page