top of page

Öppet Brev

Öka politikens långsiktighet

Kära politiker,

Ni har enorma möjligheter att påverka vilket Sverige och vilken värld vi kommer att lämna vidare till kommande generationer. Dessa människor kan av naturliga skäl inte göra sina röster hörda här och nu. De är utlämnade åt de beslut ni fattar, beslut som de inte kan påverka, men som i allra högsta grad kommer att påverka dem.

De flesta bryr sig om framtiden. I Sverige har det under en längre tid funnits ett intresse för framtidsfrågor. Ekonomiska långtidsutredningar började göras redan på 1940-talet och 1973 skapades Sekretariatet för Framtidsstudier som 1987 utvecklades till den fristående forskningsstiftelsen Institutet för Framtidsstudier. 2006 antog riksdagen nya riktlinjer för sitt arbete med forsknings- och framtidsfrågor och på regeringsnivå har vi sett initiativ som Framtidskommissionen (2011-2013), framtidsministern (Kristina Persson, 2014-2016) och Framtidskommittén (2016-).

Men trots dessa initiativ har vi inte sett konkreta lagförslag som i tillräcklig utsträckning behandlar viktiga frågor som har stor betydelse för hur framtiden kommer att gestalta sig. Ett exempel på detta är att riksdagen den 12 april valde att inte bifalla en motion om att förbjuda dödliga autonoma vapen – det vill säga vapen som självständigt söker upp och attackerar mål – samtidigt som förhandlingar kring ett internationellt förbud pågick i FN. Dessa vapen kan revolutionera hur krig bedrivs genom att göra krigföring enklare och mindre kostsam, med ödesdigra konsekvenser som följd.  

Flera länder har redan vidtagit åtgärder för att främja kommande generationers intresse inom politiken. Finland har sedan 1993 ett eget utskott som sysslar med framtidsfrågor, Singapore har en tankesmedja för framtidsfrågor, Ungern har en ombudsman för framtida generationer och i Storbritannien har det nyligen skapats ett tvärpolitiskt nätverk för framtidsfrågor.

Det är hög tid för Sverige att skapa liknande, långsiktiga alternativ. Det är dags att på allvar börja agera för framtiden och se till att skapa en bra framtid för kommande generationer. Därför uppmanar vi er att:

  • Ge ökade anslag till organisationer som arbetar med att främja viktiga framtidsfrågor.

  • Skapa fler forum där viktiga framtidsfrågor behandlas, exempelvis konferenser och seminarier.

  • Etablera ett framtidsinriktat tvärpolitiskt nätverk som adresserar risker och möjligheter som kan ha stor inverkan på framtida generationer.

  • Ta politiska initiativ till ett starkare internationellt samarbete för att öka statusen för viktiga framtidsfrågor.

  • Införa krav på att ett långsiktigt framtidsperspektiv och kommande generationers intressen adresseras på ett tillfredsställande sätt genom lagstiftningsprocessen, exempelvis genom att rutinmässigt behandlas i utredningar och utskottsbetänkanden.

  • Undersöka möjligheten att inrätta en ombudsman för framtida generationer vars uppgift är att granska vilken effekt politiska beslut har för kommande generationer samt föreslå ny lagstiftning för att skydda deras intressen.

bottom of page